Huomio Kiireellisten vikailmoitusten 24/7-päivystys 0200 155 00

Tietosuojaseloste

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n tietosuojaseloste 1.1.2020:

 1. Rekisterinpitäjä
  Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet
  Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy ylläpitää asiakastietorekisteriä omista asiakkaistaan ja näiden yhteyshenkilöstä. Rekisterin osoitetietojen perusteella Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy saattaa lähettää uutiskirjeitä, jotka kertovat yhtiön asiakkaiden tai näiden sidosryhmien toiminnasta. Vastaanottajat voivat poistua uutiskirjeen postituslistalta koska tahansa niin halutessaan.
 3. Kerätyt henkilötiedot
  Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n keräämät henkilötiedot voivat muun muassa sisältää seuraavan tyyppisiä henkilötietoja sekä niiden muutoksia: etunimi, sukunimi, titteli, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite.
 4. Evästeet ja tietolähteet
  Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n verkkosivuilla ei käytetä evästeitä eikä sivusto kerää kävijätietoja, paitsi Kysy lisää -lomakkeella, jolle syötetyt henkilötiedot talletetaan siksi aikaa, että tiedot jättäneeseen henkilöön otetaan yhteyttä. Tämän jälkeen tiedot lisätään Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n henkilötietorekisteriin, jos tiedot jättänyt henkilö antaa siihen luvan. Muussa tapauksessa tiedot hävitetään.
 5. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilön edustama yritys on Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n asiakkaana sekä korkeintaan 2 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
 6. Henkilötietojen suojausta koskevat periaatteet
  Asiakastietoja säilytetään hyviä tietosuojakäytäntöjä noudattaen. Pääsy osoiterekisteriin on vain Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n vastuuhenkilöillä sekä sivuston ylläpitäjällä.
 7. Henkilötietoja koskevat oikeutesi
  Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n asiakkaiden yhteyshenkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja asiakasrekisteriin on hänestä tallennettu.

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n tietosuojakäytäntöjen taustalla ovat lainsäädäntö sekä yhtiön hallituksen määrittelemä tietosuojapolitiikka, joka on määritelty seuraavasti:

Tietoturva ja tietosuoja ulottuvat yrityksen kaikkiin toimintoihin ja ovat erottamaton osa jokapäiväistä liiketoimintaa, yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa. Tietoturva ja tietosuoja varmistavat omalta osaltaan liiketoiminnan jatkuvuuden, toimitusvarmuuden, luotettavuuden, laadun, kilpailukyvyn ja imagon. Tietoturvapolitiikan tarkoituksena on luoda puitteet vastuulliselle toiminnalle, jolla tuotetaan lisäarvoa yritykselle sekä vahvistetaan kaikkien sidosryhmien luottamusta ja selkeytetään kaikkien osapuolten vastuita.

Esimiesten vastuulla on huolehtia, että tietoturva- ja tietosuojaohjeistukset tavoittavat jokaisen työntekijän. Johdon vastuulla on myös varmistaa, että konsernin tietojärjestelmät vastaavat teknisiltä ominaisuuksiltaan nykypäivän vaatimustasoja, ja että henkilöstöllä on riittävä osaaminen käyttää järjestelmiä tietoturvallisesti. Jokaisen työntekijän vastuulla on huolehtia omassa ja työyhteisönsä työssä, että tietoturva-ja tietosuojaohjeistuksia noudatetaan.

Tietoturvapolitiikkaa sovelletaan konsernitasoisena ohjeena kaikkiin PSKS-konserniin kuuluviin yrityksiin. Tietoturvapolitiikka koskee kaikkia konserniyhtiöissä työskenteleviä henkilöitä sekä sidosryhmiä ja asiakasyhteisöjä.

PSKS Hallitus

Jari Kröger
toimitusjohtaja
Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy