Huomio Kiireellisten vikailmoitusten 24/7-päivystys 0200 155 00

Tietosuojaseloste

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n tietosuojaseloste 1.1.2020:

 1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä
  Pohjois-Suomen Kiinteis­tö­si­joi­tus Oy 
 2. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitus ja käsit­te­lyn oikeu­del­li­set perusteet
  Pohjois-Suomen Kiinteis­tö­si­joi­tus Oy ylläpitää asiakas­tie­to­re­kis­te­riä omista asiak­kais­taan ja näiden yhteys­hen­ki­lös­tä. Rekis­te­rin osoite­tie­to­jen perus­teel­la Pohjois-Suomen Kiinteis­tö­si­joi­tus Oy saattaa lähettää uutis­kir­jei­tä, jotka kertovat yhtiön asiak­kai­den tai näiden sidos­ryh­mien toimin­nas­ta. Vastaa­not­ta­jat voivat poistua uutis­kir­jeen posti­tus­lis­tal­ta koska tahansa niin halutessaan.
 3. Kerätyt henki­lö­tie­dot
  Pohjois-Suomen Kiinteis­tö­si­joi­tus Oy:n keräämät henki­lö­tie­dot voivat muun muassa sisältää seuraavan tyyppisiä henki­lö­tie­to­ja sekä niiden muutoksia: etunimi, sukunimi, titteli, yritys, puhelin­nu­me­ro, sähkö­pos­tio­soi­te ja postiosoite.
 4. Evästeet ja tieto­läh­teet
  Pohjois-Suomen Kiinteis­tö­si­joi­tus Oy:n verkko­si­vuil­la ei käytetä evästeitä eikä sivusto kerää kävijä­tie­to­ja, paitsi Kysy lisää ‑lomak­keel­la, jolle syötetyt henki­lö­tie­dot talle­te­taan siksi aikaa, että tiedot jättä­nee­seen henkilöön otetaan yhteyttä. Tämän jälkeen tiedot lisätään Pohjois-Suomen Kiinteis­tö­si­joi­tus Oy:n henki­lö­tie­to­re­kis­te­riin, jos tiedot jättänyt henkilö antaa siihen luvan. Muussa tapauk­ses­sa tiedot hävitetään.
 5. Henki­lö­tie­to­jen säily­ty­sai­ka
  Henki­lö­tie­to­ja säily­te­tään niin kauan kuin henkilön edustama yritys on Pohjois-Suomen Kiinteis­tö­si­joi­tus Oy:n asiak­kaa­na sekä korkein­taan 2 vuotta asiakas­suh­teen päätty­mi­sen jälkeen.
 6. Henki­lö­tie­to­jen suojausta koskevat periaat­teet
  Asiakas­tie­to­ja säily­te­tään hyviä tieto­suo­ja­käy­tän­tö­jä noudat­taen. Pääsy osoite­re­kis­te­riin on vain Pohjois-Suomen Kiinteis­tö­si­joi­tus Oy:n vastuu­hen­ki­löil­lä sekä sivuston ylläpitäjällä.
 7. Henki­lö­tie­to­ja koskevat oikeutesi
  Pohjois-Suomen Kiinteis­tö­si­joi­tus Oy:n asiak­kai­den yhteys­hen­ki­löl­lä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja asiakas­re­kis­te­riin on hänestä tallennettu.

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy:n tietosuojakäytäntöjen taustalla ovat lainsäädäntö sekä yhtiön hallituksen määrittelemä tietosuojapolitiikka, joka on määritelty seuraavasti:

Tietoturva ja tietosuoja ulottuvat yrityksen kaikkiin toimintoihin ja ovat erottamaton osa jokapäiväistä liiketoimintaa, yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa. Tietoturva ja tietosuoja varmistavat omalta osaltaan liiketoiminnan jatkuvuuden, toimitusvarmuuden, luotettavuuden, laadun, kilpailukyvyn ja imagon. Tietoturvapolitiikan tarkoituksena on luoda puitteet vastuulliselle toiminnalle, jolla tuotetaan lisäarvoa yritykselle sekä vahvistetaan kaikkien sidosryhmien luottamusta ja selkeytetään kaikkien osapuolten vastuita.

Esimiesten vastuulla on huolehtia, että tietoturva- ja tietosuojaohjeistukset tavoittavat jokaisen työntekijän. Johdon vastuulla on myös varmistaa, että konsernin tietojärjestelmät vastaavat teknisiltä ominaisuuksiltaan nykypäivän vaatimustasoja, ja että henkilöstöllä on riittävä osaaminen käyttää järjestelmiä tietoturvallisesti. Jokaisen työntekijän vastuulla on huolehtia omassa ja työyhteisönsä työssä, että tietoturva-ja tietosuojaohjeistuksia noudatetaan.

Tietoturvapolitiikkaa sovelletaan konsernitasoisena ohjeena kaikkiin PSKS-konserniin kuuluviin yrityksiin. Tietoturvapolitiikka koskee kaikkia konserniyhtiöissä työskenteleviä henkilöitä sekä sidosryhmiä ja asiakasyhteisöjä.

PSKS Hallitus

Jari Kröger
toimitusjohtaja
Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy